کربن مولکولارسیو

کربن مولکولارسـیو یا مولکولارسـیو کربنی) ،(CMSیک نوع جاذب بر پایه کربن می باشـد که جذب سـطحی بیشـتري، نسـبت به اکتیوکربن داراسـت و بیشـترین کاربرد را در جداسـازي اکسـیژن و نیتروژن در واحدهاي PSA جهت افزایش خلوص نیتروژن را داراست. کربن مولکولارسیو ها در سایزهاي مختلف موجود می باشد

مزایا :

1. جذب در دماي پایین
2. از بین برنده اسانس هاي نامطبوع
3. قدرت جذب بالا براي ترکیبات رقیق و غلیظ

کاربرد :

1. دستگاه نیتروژن ساز
2. پردازش گاز طبیعی

شرکت تنسر پارس صنعت اولین تامین کننده هاي کربن مولکولارسیو آلمانی در گریدهاي مختلف با تضمین عملکرد می باشد