سرامیک بال

سرامیک بال یا گلوله ھای سرامیکی، یکی از محصولات پرکابرد جھت افزایش سطح تماس میان دوفاز می باشد.

کاربردھا:

1. پایه کاتالیست ھا
2. نگھدارنده کاتالیست در برج ھا و راکتورھا
با توجه به نیاز ھمیشگی بازار به سرامیک بال ، این کالا در انبار این شرکت موجود می باشد