زئولیت اکسیژن ساز

زئولیت ھای اکسیژن ساز، مولکولارسیوھای متخلل متشکل از سیلیکا و آلومینا ھستند که برای تغلیظ اکسیژن در دستگاه ھای اکسیژن ساز خانگی و بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد. زئولیت ھای اکسیژن ساز آلمانی در دو سایز مختلف موجود می باشد